Healthcare

Sundhedssektoren gennemgår lige nu en omfattende digital transformation. 7Ns erfarne sundheds-it-specialister kan med deres store viden og erfaring inden for både informationsteknologi og sundhedssektoren bidrage til, at I når i mål med både igangværende og fremtidige initiativer.

#

Det er svært at bygge fremtiden alene...

... så hvordan kan vi sammen sikre, at det gøres på den bedste måde?

At fastslå hvor det er muligt at uddelegere projektansvar til eksterne leverandører og samarbejdspartnere samtidig med, at man sikrer overholdelse af kvalitets- og økonomikrav, kan være en kompleks opgave - det er noget, vi er opmærksomme på. Ikke desto mindre er det ikke nødvendigvis en udfordring, der er umulig at overvinde.

Nedenfor præsenterer vi en kort vejledning, som I kan bruge til at guide jer i processen med at fastslå, om det vil være gavnligt at inddrage eksterne specialister i specifikke projekter:

Vi står klar til at hjælpe
Vi forstår, at udfordringerne ikke altid er ensartede, ofte komplekse og afhænger af projektets art. Gennem mange års erfaring har vi opnået omfattende branchekendskab og er parate til at samarbejde med jer forud for den endelige beslutning om at inddrage ekstern ekspertise i jeres organisation. Ræk ud til vores konsulent chef Britt for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe med jeres komplekse IT-udfordringer.

Rammeaftaler

SKI 02.17

I seks år har 7N været en del af SKI-aftalen. SKI-aftalen er en effektiv og hurtig måde for kunder i den offentlige sektor at købe en bred vifte af konsulenter til deres specifikke opgaver. Der er udviklet et værktøj kaldet "direkte tildeling", som gør det nemt og overskueligt for kunder i den offentlige sektor at finde private konsulenter.

Andre rammeaftaler

Ligesom SKI 02.17-aftalen har 7N en række øvrige rammeaftaler med offentlige virksomheder i Danmark. Listen omfatter rammeaftaler med it- og udviklingsstyrelsen, regionerne, Københavns Kommune og Sundhedsdatastyrelsen. Med disse rammeaftaler har offentlige kunder en effektiv og strømlinet måde at få adgang til 7Ns ekspertise og tjenester på.

Case Story: De regionale sterilcentraler i Region Hovedstaden

Et komplekst projekt i sundhedssektoren, der centraliserede steriliseringen og forbedrede kvaliteten af genbehandlingen gennem automatisering og standardisering. Med inddragelse af 7N konsulenter blev projektet gennemført med succes, og de indvundne erfaringer blev delt med andre i sundhedssektoren.

At navigere i det komplekse sund-hedslandskab

Med den hastige udvikling i sundhedsvæsenet er der et presserende behov for at fremme den digitale transformation for at forbedre patientplejen. Vi ved, at innovative teknologier og strategier spiller en afgørende rolle i at levere effektive, sikre og bæredygtige sundhedsydelser af høj kvalitet, der efterlever juridiske krav.

Dog er der stor mangel på ekspertkompetencer i branchen, som forsinker både implementeringen og styringen af disse teknologier. Vi er overbeviste om, at hvis sundhedsvirksomheder skal kunne følge med den hurtige udvikling og kompleksitet i sundhedssystemerne, skal erfarne it-professionelle være en prioritet.

 

 

Hvad former industrien i dag?

Der er lige nu stort fokus på det integrerede sundhedssystem som en strategisk tilgang til sundhedsydelser. Dette er for at sikre en gnidningsfri og koordineret pleje- og behandlingsoplevelse for borgere og patienter på tværs af forskellige sundhedsydelser, institutioner og sektorer.

Når teknologien skal udvikles, kræver implementeringen stor opmærksomhed på bl.a. datasikkerhed og -standarder, interoperabilitet og standardisering. Et bæredygtigt sundhedssystem kræver social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, som på længere sigt skal sikre et sundt samfund og bæredygtig udvikling på både individuelt, organisatorisk og globalt plan.

Et integreret sundhedssystem stiller store krav til offentlige og private aktører om effektiv digitalisering ved at udveksle sundhedsdata og -information. Desuden kræver det en anvendelse af flere nye teknologier og systemer, der er prioriteret på den nuværende digitale dagsorden.

Gå i dybden

 • Kunstig intelligens og Machine learning

  Ved at trække på patientdata kan kunstig intelligens og 'machine learning' effektivt opdage mønstre, identificere potentielle risici og endda forudsige patientresultater. Denne funktion har et stort potentiale til at støtte sundhedspersonale med nøjagtige diagnoser, behandlingsplanlægning og optimering af medicindosering.

  For at sikre en ansvarlig og etisk brug af denne teknologi er EU ved at udvikle en lov, der vil få stor indflydelse på anvendelsen af kunstig intelligens i sundhedssektoren. Loven sætter særligt fokus på diagnosticering af tilstande, der har væsentlig indflydelse på behandlingsbeslutninger og efterbehandling og kategoriserer dem som højrisikoaktiviteter. Denne klassificering kræver grundig risikoanalyse, dokumentation og strenge krav til transparens i algoritmerne.

  7Ns AI-specialister hjælper vores kunder med at udnytte det fulde potentiale i AI og sikrer fordelene ved at implementere teknologien korrekt, uanset hvad formålet er. Med ekspertise inden for sundhedsområdet, avanceret analyse og statistisk modellering sikrer vores specialister ansvarlig og etisk brug af kunstig intelligens.

 • Bæredygtighed

  Bæredygtighed er afgørende i en tid med klima- og biodiversitetskriser både for private og offentlige aktører, hvilket omfatter ESG-overvejelser (Environment, Social, Governance).

  Miljømæssigt skal vi minimere vores påvirkning af klimaet og biodiversiteten ved at analysere vores forsyningskæde, ressourceforbrug og affaldshåndtering. Socialt fokuserer vi på at behandle medarbejdere, patienter og interessenter ordentligt, fremme mangfoldighed og reducere fravær. Governance sikrer et bæredygtigt fokus, herunder risikostyring og foregribelse af forretningsmæssige risici relateret til klima, biodiversitet og mangfoldighed.

  It spiller en afgørende rolle for at nå ESG-målene. Det muliggør miljøvenlig praksis gennem energieffektiv infrastruktur og bæredygtige indkøb og fremmer social inklusion gennem forbedret kommunikation, fjernarbejde og lige adgang til sundhedspleje. Derudover sikrer it governance ved at overvåge ESG-præstationer, beskytte data og understøtte overholdelse af standarder. På ambitiøs vis stræber vi efter at gøre en positiv forskel - ikke blot at reducere et negativt aftryk.

 • Compliance

  Både HIPAA og GDPR stiller strenge krav til sundhedsorganisationer om at beskytte patienternes privatliv og datasikkerhed. Det er afgørende for organisationer, der opererer i USA og EU, at de overholder disse regler. Det er derfor nødvendigt at implementere robuste databeskyttelsestiltag for at kunne håndtere sundhedsdata sikkert.

  I Danmark vil NIS2-direktivet have en betydelig indflydelse på digitale sundhedsorganisationer. Overholdelse af NIS2 vil definere standarder og praksis for at sikre cybersikkerhed og robusthed i sundhedssektoren. Organisationer skal holde sig opdaterede om kravene og træffe proaktive foranstaltninger for at afbøde cybersikkerhedsrisici og beskytte følsomme oplysninger.

  Ved at prioritere compliance i sundhedssektoren kan organisationer styrke tilliden, beskytte patienternes fortrolighed og opretholde integritet i deres aktiviteter. Effektive databeskyttelsestiltag og overholdelse af lovgivning er afgørende for at levere sikre og pålidelige sundhedstjenester i den digitale tidsalder.

 • Elektroniske patientjournaler

  EPJ er en af de centrale faktorer i den digitale transformation af sundhedssektoren, som gør det muligt for offentlige og private sundhedsaktører at gemme og dele patientoplysninger digitalt og sikkert. Det tillader en mere gnidningsfri kommunikation, reducerer risikoen for fejl, eliminerer behovet for papirbaserede journaler og kræver strenge standarder for datahåndtering og cybersikkerhed.

  Vigtige data, såsom laboratorieresultater, medicinske billeder og bookinger, udveksles gennem integrationer mellem den elektroniske patientjournal, forskellige kliniske og parakliniske systemer. For at sikre en integration af høj kvalitet er det vigtigt at have de rette eksperter involveret i projektet. Forståelse og korrekt anvendelse af integrationsmønstre (Enterprise Integration Patterns) er nøglen til at sikre en grundig analyse af integrationsbehov, dokumentation af grænseflader og prioritering af datakryptering og -beskyttelse. Standardiserede protokoller og datamodeller som HL7 og FHIR fremmer en effektiv og fejlfri dataudveksling på sundhedsområdet.

 • Logistik

  I de seneste år har mange virksomheder og organisationer, herunder regioner og kommuner, anvendt en centraliseret tilgang til indkøb og forsyningskæder for at udnytte stordriftsfordelene. Der arbejdes på at optimere logistikken ved hjælp af avancerede teknologier som kunstig intelligens (AI) til at optimere ruteplanlægning, pakkemønstre og leveringsmodeller samt forskellige former for automatisering som robotter, kraner, transportbånd m.m.

  På de enkelte hospitaler er der en stigende tendens til at internalisere logistikfunktioner for at forbedre varestrømmen fra modtagelsen til forskellige afdelinger og køkkener m.m. Dette indebærer, at man analyserer, hvor ofte varerne bruges og bestemmer, hvilke varer der skal placeres tættere på patienterne, og hvilke der kan opbevares i depoter og transporteres lokalt.

  Et vellykket logistiksystem afhænger i høj grad af nøjagtig sporing af steder, varer og begivenheder, f.eks. når en vare observeres på et bestemt sted. Korrekt mærkning og overholdelse af standarder, såsom GS1, er afgørende for at sikre effektive logistikoperationer. Her er datastyring et kritisk aspekt af logistikken, da det gør det muligt at stille oplysninger til rådighed for personale, ledelse og algoritmer, hvilket gør det lettere at tage informerede beslutninger og forbedre driftseffektiviteten.

 • Robotic Process Automation (RPA)

  Robotic Process Automation (RPA) i sundhedssektoren indebærer automatisering af regelbaserede og gentagne opgaver for at strømline processer og øge driftseffektiviteten. RPA bruger softwarerobotter eller "bots" til at efterligne menneskelige handlinger og interagere med forskellige systemer og applikationer. Ved at automatisere disse manuelle og tidskrævende processer kan sundhedsorganisationer reducere fejl, forbedre præcision og frigøre personale til at fokusere på aktiviteter med højere værdi.

  Selvom RPA i sig selv ikke omfatter kunstig intelligens og 'machine learning', kan det integreres med disse teknologier for at forbedre dets muligheder. For eksempel kan RPA kombineres med algoritmer fra kunstig intelligens til at udtrække relevant information fra ustrukturerede datakilder, såsom journaler eller kliniske notater, hvilket muliggør mere avanceret databehandling og analyse. Ved at udnytte RPA sammen med kunstig intelligens og maskinlæring kan sundhedsudbydere opnå en mere omfattende automatiseringsstrategi, der optimerer ressourceudnyttelsen, forbedrer datanøjagtigheden og øger den samlede driftseffektivitet.

 • Telemedicin og fjernovervågning af patienter

  Telemedicin og fjernovervågning af patienter er ved at revolutionere den måde, hvorpå patienter overvåges, får medicin og besøger læger. Det giver sundhedspersonalet mulighed for at foretage virtuelle konsultationer med patienter ved hjælp af videokonferencer og andre kommunikationsteknologier.

  Fjernovervågning af patienter bruger forbundne enheder, såsom wearables og sensorer, til at indsamle og overføre patientdata i realtid. Dette hjælper sundhedspersonalet med at overvåge patienternes vitale tegn, overholdelse af medicinering og andre sundhedsindikatorer på afstand via IoT.

  7Ns specialister forstår den transformative effekt af telemedicin og fjernovervågning af patienter i sundhedsvæsenet og kan hjælpe sundhedsorganisationer med at implementere og optimere disse teknologier for at forbedre patientplejen og øge driftseffektiviteten.

At samarbejde med os
Vi forstår at navigere i den kompleksitet og det potentiale, der ligger i at udvikle og implementere it-løsninger til sundhedssektoren. Ofte har vores specialister et indgående kendskab til sundhedsområdet, enten fordi de er uddannede sygeplejersker eller læger, eller fordi de har mere end 10 års erfaring inden for et specifikt område. Hvad angår teknologiske kompetencer, dækker 7N alle områder fra cloud computing til projektledelse og informationssikkerhed til kunstig intelligens. Vi har defineret ni tjenester, som vi udmærker os i, og med disse minimerer vi projektrisici, fremskynder leveringen og øger fleksibiliteten for vores kunder, uanset om det er gennem en enkelt konsulent eller et helt team af højt kvalificerede it-professionelle.

Ekspertiseområder

Vejledning og rådgivning til sundhedsorganisationer om implementering og optimering af it-værktøjer og -systemer til sundhedssektoren.

Evaluering af organisationens behov, identifikation af forbedringsområder og udvælgelse af passende it-løsninger.

Udvikling af implementeringsstrategier, handlingsplaner og ressourceallokering til implementering af it-løsninger.

Rådgivning om valg af it-leverandører og -partnere til sundhedssektoren, sikring af kompatibilitet og effektivitet.

Teknisk ekspertise, projektledelse og uddannelse af medarbejdere til problemfri systemintegration.

Vurdering og håndtering af risici, sikkerhed og compliance ifm. implementering af it-systemer.

Samarbejde med både interne og eksterne interessenter samt sikre, at it-projekter er velbegrundede og i overensstemmelse med organisationens strategiske retning.

Sikring af strategisk tilpassede it-projekter ved at skabe business cases for it-initiativer i sundhedssektoren.

Navigering i kompleksiteten i EUs udbudsprocesser.